ئایین له‌چنگی ئیسلامی سیاسیدا پارێزراو ده‌بێت یاخود به‌كارده‌هێنرێت؟

 

ئایین ههمیشهله لایهن ئیسلامی سیاسییهوهوهك كهرهستهیهك یاخود مادهیهكی خاو وایهكارهكتهرهكۆنهپهرست و گۆشكراو بهفیكری سیاسی بۆ مهرامی كهسێتی لهكارگهی فیكری حیزبی خۆیاندا بهكاری دههێنن بۆ ئهوهی وهك كالایهكی بازرگانی بیخهنه‌‌ناو بازاڕی ئهجێندا بۆرژوازییهكانیان و دواتریش وهك مشهخۆرئاسا لهسهر جهستهی ئایین لانهجێدهكهن و گهرای تر دهر دهكهن بۆ ئهوهی وهك پهتایهك بهنێو جومگهسیاسی و ئابووری و كۆمهڵایهتی و ئینسانییهكانی كۆمهڵگهدا بڵاو ببنهوه‌‌، ئهوكات ئایین بهتهواوی دهكهوێتهخزمهت كارهكتهرهكۆنهپهرست و مشهخۆرهئیسلامییهكان.

ئایینی ئیسلام له مێژووی خۆیدا، ههمیشهله لایهن گروپ و تهیاری سیاسی و كهسییهوه، وهك پیشهیهك بووه‌‌راستهوخۆ سوودی بۆ چینێكی دیاریكراوی كۆمهڵگهموسڵمانهكان ههبووهو له ناو ههندێ كۆمهڵگهی تری موسڵمانیشدا لهبری سوود، زیانی ههبووهلهزۆر بواری جیاوازدا.

كورد ههمیشهقوربانی ههستی ئایینی بووهو بۆیهش نهبۆتهخاوهنی كیانی سیاسی خۆی هاوشانی تورك و فارس و عهرهبهكان، ئهوهی تورك و فارس و به تایبهت عهرهبهكان لهو كهرهستهخاوهدا كهمهبهست ئایینی ئیسلامه‌‌دهستیان دهكهوێت زۆر جیاوازهلهوهی كورد دهستی كهوتووه، تورك و فارس و عهرهب به هۆی ئایینهوهبوونهتهخاوهن كیان و هێز لهناوچهكهدا، كهچی كورد به هۆی نهشارهزایی و پاشكۆێتی بهشێكی یهكجار زۆر لهوانهی گۆشكراون بهههستی ئایینییه‌‌وهزیانمهندی یهكهم بووهو تهنیا نوێژی و بهرۆژوو بوونی چنگ كهوتووه! كوردستان قهیرانی نهخۆشخانهو باخچهی ساوایان و رێگهوبان و قوتابخانهو زۆر شتی تری لهو جۆرهی ههیهكهواراستهوخۆ ئهمانهبهشداری دهكهن لهبونیادنانی شارستانێتی كوردستان، كهچی زۆرترین پارهو ئابووری كوردستانییهكان لهمزگهوت و سهردانی حهج و عومهرهدا سهرف دهكرێت و ههمیشهش وهك میللهتێكی بێدیین له لایهن برا موسڵمانهكانیانهوهدهستی تۆمهتی بۆ درێژ دهكرێت و به سوود وهرگرتن لهتێكستهئایینییهكان و بههۆی ململانێی نهتهوهییهوهئهنفال دهكرێت و دووچاری ههڵهبجهدهبیت و پیاوهئایینییهكانی كهراستهوخۆ پاشكۆی ئایینی عهرهبن فزهیان لێوهنایهت و له ئاست ئهو چهوسانهوهو تاوانكارییهدا بۆ ئهوهی یهكڕیزی ئایینی پشێوی تێنهكهوێت نایهنهدهنگ، ئاخر شورهییهلهئێستاكهدا ئیسلامییهكانی باشوری كوردستان، پشتیان لهههستی كوردبوونیان كردووهو ههوڵی بڵاوكردنهوهی فیكری كۆنهپهرستانهی ئایینی به گوێی نهوهی نوێی نائاشنا بهو مێژووهدا دهدهن و تهنانهت زۆرترین پارهلهمیدیاكانیان سهرف دهكهن بهمهبهستی بڵاوكردنهوهی فیكری كۆنهپهرستی و فێندهمێنتالیستی ئیسلامیانهبۆ ئهوهی نهوهیهكی گۆشكراو و مێشك شۆردراو بهتهپوتۆزی ئهسپی هێرشبهریموسڵمانهكان بخزێننهناو كۆمهڵگهی كوردستانییهوهتا دهست بهسهر ئهو ئهزموونهسیاسییهدا بگرن كهبههۆی خهبات و قوربانیدانی رۆڵهكانی هاتۆتهدی.

له كاتێكدا كوردانی رۆژئاوا هاوشێوهی كارهساتی ههڵهبجهبهدهست برا ئیسلامییهكانیانهوهدهكوژران، كهچی ئیسلامییهكانی كوردستان خهریكی هاشوهوشی میدیایی بوون بۆ مورسی و حكومهتهكۆنهپهرست و شكستخواردووهكهی ئیخوانهكان، بهم كارهیشیان لهسهر ئاستی نێودهوڵهتیدا پهلهیهكی ڕهشیان لهتهوێلی كورددا و لهلایهكی تریشهوهپهیامی ئهوهی گهیاند كهكوردهكان هێشتاكه هوشیاری سیاسییان لهئاستێكی نزمدایه، ئهگینا چۆن لهئاست كوشتاری میللهتهكهی خۆیاندا بێدهنگن و لهولاتریشهوه لهپێناوی مورسیدا هێرشدهكهنه‌‌سهر عهلمانییهكانی كوردستان، ئاخر ئهگهر عهلمانییهكانی كوردستان تا بینهقاقایان غهرقی گهندهلی پارهش بووبێتن، هێشتاكهلهباشیدا بهئیسلامی سیاسیدا بهراورد ناكرێن و ئهمهش داكۆكی نییهلهگهندهڵی، بهڵكو ههڵبژاردنی ڕهوتێكی باشتره‌‌كهئومێدی سبهیهكی باشتریان لێ چاوهڕی دهكرێت و بهپێچهوانهوهسبهیهكی كۆنهپهرستانهلهكۆمهڵ و یهكگرتوو و بزوتنهوهی ئیسلامی وهك سێ حیزبی خاوهن ئایدۆلۆژی دواكهوتوو چاوهڕی دهكرێت كهچهكوشی چهوسانهوهو دواكهوتوویی لهجهستهی تاكی جیاواز لهفیكری ئهواندا بدهن.

شورهییهرۆژانهلاشهی ئیسنانی موسڵمان لهسهر شهقام و ناو مزگهوت و ماڵهكاندا كهوتوون و كهچی ئیسلامییهكانی كوردستان بانگهشهی دهوڵهتی ئیسلامی بهگوێی تاكی سادهی كورددا دهدهن، ئاخر بۆ منێكی عهلمانی كارهساتهلهسهر فیكری جیاواز ئینسان بكوژرێت جا ئهو فیكرهههر فیكرێك بێت، بهلای عهلمانییهكی راستهقینهچ عهرهبێكی موسڵمان و چ توركێكی موسڵمان و چ كوردێكی ئێزیدی و موسڵمان و چ تاكێكی ئهوروپی مهسیحی بكوژرێت ههمان فۆڕمی ههیهئهویش كوشتنی ئینسانه، بهڵام ئیسلامییهكان شانازی بهوهوهدهكهن حیزبوڵڵا تاكێكی ئیسرائیلی یان ئهمریكی بكوژێت گوایهداكۆكی لهئایین دهكات و وهك جیهاد سهیری دهكات و پیرۆزی دهكات، ئاخر ئهگهر جیهاد بووههۆی كوشتنی ئینسان پیرۆزییهكهی لهكوێدایه!

ئیسلامییهكانی كوردستان وهك ههڵگری ههمان شێوهلهفۆڕمی ئیسلامییهكانی وڵاتانی عهرهبی بهتایبهت ئیخوان موسلمینی دایك، ههموو ههوڵێكیان گهیشتنهبهدهسهڵات بۆ ئهوهی كۆمهڵگهبگهڕیننهوهههمان دۆخی سهردهمی خهلافهتی ئیسلامی، ئاخر خهلافهت لهدوای خۆیدا لهكولتووری كوشتن و دروستكردنی مهزههب و ململانێی خوێناوی نێوان موسڵمانهكان چیتری بهجێهێشت، بهمهش دهكرێت بگوترێت ئهو كوشتارهی ئێستاكهلهوڵاتانی ئیسلامیدا دهگوزهرێت درێژكراوهی كولتووری توندڕۆیانهی خهلافهته، كێ ههیهنهزانێت كهعوسمان كوڕی عهففان و خهلیفهعهلی و حهسهن و حوسێن، تیرۆركراوی ویستی گهیشتن بهدهسهڵاتن كهكارهكتهری سهرهكی كردهتیرۆرییهكان بهشێك لهموسڵمانهكانن كهپێیانوایهتهنیا كوشتن و توندوتیژی دهیانگهیهنێت بهمهرامی سیاسی خۆیان، ئاخر وتاری مهلایهكی كوردستان كههانی خهڵكی دهدات دژی ئازادی و دیموكراسیخوازان بێنهدهنگ چی كهمترهلهكوشتن، ئهگهر تێزابكردن بهجهستهی ژنان لای ئیسلامییهكان رهوایهتی ههیهئهوهههوڵیكی ئاشكرای ئیسلامییهكانه‌‌بۆ تیرۆركردنی ئهوانهی وهك خۆیان بیر ناكهنهوه.

لهئێستاكهدا كهوادهی پروپاگهندهكانهو رۆژ دوای رۆژ لهههڵبژاردن نزیك دهبینهوه، ئیسلامییهكان به ههزاران پۆستهری كاندیدهكانیان به‌‌دروشمی ئیسلامی رازاندۆتهوهوبهنێو كۆمهڵگهدا پهخش كردووه، ئهمهش واتای راستهوخۆی به<span style="font-

ڕێکه‌وتی بڵاوکردنه‌وه 2013-11-01 10:27:00
به‌شی ( وتار/بابه‌ت ) ئاماده‌کرد ( خوداکان )ئایین, هه‌میشه‌له, ‌لایه‌ن, ئیسلامی, سیاسییه‌وه‌وه‌ك, كه‌ره‌سته‌یه‌ك, یاخود, ماده‌یه‌كی, خاو, وایه‌كاره‌كته‌ره‌كۆنه‌په‌رست, و, گۆشكراو, خوداکان, ئایین, له‌چنگی, ئیسلامی, سیاسیدا, پارێزراو, ده‌بێت, یاخود, به‌كارده‌هێنرێت Tags

په‌خشی ده‌نگی ئازاد


مه‌ریوان هه‌له‌بجه‌یی
زنجیره‌ به‌رنامه‌ی ئاوێنه.
ڕۆژی 08/17/2017
کاتژمێر 21:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
فاتیح محمود احمد چیرۆکێکی تری محمد
ڕۆژی 08/11/2017
کاتژمێر 23:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
مێژوە خوێناویەکەی قورئان و محمد
ڕۆژی 08/09/2017
کاتژمێر 22:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا