ئایین له‌چنگی ئیسلامی سیاسیدا پارێزراو ده‌بێت یاخود به‌كارده‌هێنرێت؟

ئایین لهچنگی ئیسلامی سیاسیدا پارێزراو دهبێت یاخود بهكاردههێنرێت؟

شاخهوان برایم عهبدوڵڵا

ئایین ههمیشهله لایهن ئیسلامی سیاسییهوهوهك كهرهستهیهك یاخود مادهیهكی خاو وایهكارهكتهرهكۆنهپهرست و گۆشكراو بهفیكری سیاسی بۆ مهرامی كهسێتی لهكارگهی فیكری حیزبی خۆیاندا بهكاری دههێنن بۆ ئهوهی وهك كالایهكی بازرگانی بیخهنه‌‌ناو بازاڕی ئهجێندا بۆرژوازییهكانیان و دواتریش وهك مشهخۆرئاسا لهسهر جهستهی ئایین لانهجێدهكهن و گهرای تر دهر دهكهن بۆ ئهوهی وهك پهتایهك بهنێو جومگهسیاسی و ئابووری و كۆمهڵایهتی و ئینسانییهكانی كۆمهڵگهدا بڵاو ببنهوه‌‌، ئهوكات ئایین بهتهواوی دهكهوێتهخزمهت كارهكتهرهكۆنهپهرست و مشهخۆرهئیسلامییهكان.

ئایینی ئیسلام له مێژووی خۆیدا، ههمیشهله لایهن گروپ و تهیاری سیاسی و كهسییهوه، وهك پیشهیهك بووه‌‌راستهوخۆ سوودی بۆ چینێكی دیاریكراوی كۆمهڵگهموسڵمانهكان ههبووهو له ناو ههندێ كۆمهڵگهی تری موسڵمانیشدا لهبری سوود، زیانی ههبووهلهزۆر بواری جیاوازدا.

كورد ههمیشهقوربانی ههستی ئایینی بووهو بۆیهش نهبۆتهخاوهنی كیانی سیاسی خۆی هاوشانی تورك و فارس و عهرهبهكان، ئهوهی تورك و فارس و به تایبهت عهرهبهكان لهو كهرهستهخاوهدا كهمهبهست ئایینی ئیسلامه‌‌دهستیان دهكهوێت زۆر جیاوازهلهوهی كورد دهستی كهوتووه، تورك و فارس و عهرهب به هۆی ئایینهوهبوونهتهخاوهن كیان و هێز لهناوچهكهدا، كهچی كورد به هۆی نهشارهزایی و پاشكۆێتی بهشێكی یهكجار زۆر لهوانهی گۆشكراون بهههستی ئایینییه‌‌وهزیانمهندی یهكهم بووهو تهنیا نوێژی و بهرۆژوو بوونی چنگ كهوتووه! كوردستان قهیرانی نهخۆشخانهو باخچهی ساوایان و رێگهوبان و قوتابخانهو زۆر شتی تری لهو جۆرهی ههیهكهواراستهوخۆ ئهمانهبهشداری دهكهن لهبونیادنانی شارستانێتی كوردستان، كهچی زۆرترین پارهو ئابووری كوردستانییهكان لهمزگهوت و سهردانی حهج و عومهرهدا سهرف دهكرێت و ههمیشهش وهك میللهتێكی بێدیین له لایهن برا موسڵمانهكانیانهوهدهستی تۆمهتی بۆ درێژ دهكرێت و به سوود وهرگرتن لهتێكستهئایینییهكان و بههۆی ململانێی نهتهوهییهوهئهنفال دهكرێت و دووچاری ههڵهبجهدهبیت و پیاوهئایینییهكانی كهراستهوخۆ پاشكۆی ئایینی عهرهبن فزه<span style="font

ڕێکه‌وتی بڵاوکردنه‌وه 2013-11-01 10:27:00
به‌شی ( هه‌مه‌جۆر ) ئاماده‌کرد ( شاخه‌وان برایم عه‌بدوڵڵا )شاخه‌وانبرایمعه‌بدوڵڵائایینله‌چنگیئیسلامیسیاسیداپارێزراوده‌بێتیاخودبه‌كارده‌هێنرێتشاخه‌وان, برایم, عه‌بدوڵڵائایین, له‌چنگی, ئیسلامی, سیاسیدا, پارێزراو, ده‌بێت, یاخود, به‌كارده‌هێنرێت Tags

په‌خشی ده‌نگی ئازاد


مه‌ریوان هه‌له‌بجه‌یی
زنجیره‌ به‌رنامه‌ی ئاوێنه.
ڕۆژی 08/17/2017
کاتژمێر 21:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
فاتیح محمود احمد چیرۆکێکی تری محمد
ڕۆژی 08/11/2017
کاتژمێر 23:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
مێژوە خوێناویەکەی قورئان و محمد
ڕۆژی 08/09/2017
کاتژمێر 22:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا