ئایین له‌چنگی ئیسلامی سیاسیدا پارێزراو ده‌بێت یاخود به‌كارده‌هێنرێت؟

ئایین ههمیشهله لایهن ئیسلامی سیاسییهوهوهك كهرهستهیهك یاخود مادهیهكی خاو وایهكارهكتهرهكۆنهپهرست و گۆشكراو بهفیكری سیاسی بۆ مهرامی كهسێتی لهكارگهی فیكری حیزبی خۆیاندا بهكاری دههێنن بۆ ئهوهی وهك كالایهكی بازرگانی بیخهنه‌‌ناو بازاڕی ئهجێندا بۆرژوازییهكانیان و دواتریش وهك مشهخۆرئاسا لهسهر جهستهی ئایین لانهجێدهكهن و گهرای تر دهر دهكهن بۆ ئهوهی وهك پهتایهك بهنێو جومگهسیاسی و ئابووری و كۆمهڵایهتی و ئینسانییهكانی كۆمهڵگهدا بڵاو ببنهوه‌‌، ئهوكات ئایین بهتهواوی دهكهوێتهخزمهت كارهكتهرهكۆنهپهرست و مشهخۆرهئیسلامییهكان.

ئایینی ئیسلام له مێژووی خۆیدا، ههمیشهله لایهن گروپ و تهیاری سیاسی و كهسییهوه، وهك پیشهیهك بووه‌‌راستهوخۆ سوودی بۆ چینێكی دیاریكراوی كۆمهڵگهموسڵمانهكان ههبووهو له ناو ههندێ كۆمهڵگهی تری موسڵمانیشدا لهبری سوود، زیانی ههبووهلهزۆر بواری جیاوازدا.

كورد ههمیشهقوربانی ههستی ئایینی بووهو بۆیهش نهبۆتهخاوهنی كیانی سیاسی خۆی هاوشانی تورك و فارس و عهرهبهكان، ئهوهی تورك و فارس و به تایبه&

ڕێکه‌وتی بڵاوکردنه‌وه 2013-11-01 10:03:00
به‌شی ( شاخه‌وان برایم عه‌بدوڵڵا ) ئاماده‌کرد ( شاخه‌وان برایم عه‌بدوڵڵا )ئایینله‌چنگیئیسلامیسیاسیداپارێزراوده‌بێتیاخودبه‌كارده‌هێنرێتشاخه‌وان, برایم, عه‌بدوڵڵائایین, له‌چنگی, ئیسلامی, سیاسیدا, پارێزراو, ده‌بێت, یاخود, به‌كارده‌هێنرێت Tags

په‌خشی ده‌نگی ئازاد


مه‌ریوان هه‌له‌بجه‌یی
زنجیره‌ به‌رنامه‌ی ئاوێنه.
ڕۆژی 08/17/2017
کاتژمێر 21:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
فاتیح محمود احمد چیرۆکێکی تری محمد
ڕۆژی 08/11/2017
کاتژمێر 23:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
مێژوە خوێناویەکەی قورئان و محمد
ڕۆژی 08/09/2017
کاتژمێر 22:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا