مه‌زن مه‌ردان: چیرۆکی ئاده‌م و حه‌وا وه‌ک ئه‌فسانه‌ش هه‌ر کاوازو له‌نگه‌.

مه‌زن مه‌ردان: چیرۆکی ئاده‌م و حه‌وا وه‌ک ئه‌فسانه‌ش هه‌ر کاوازو له‌نگه‌.

ڕهگوڕیشهی چیرۆکی ئهفسانهیی(ئادهم و حهوا) دهگهڕێتهوهبۆ یههودیهت و مهسیحیهت و چهند سهدهیهک بهر لهسهرههڵدانی ئیسلام ئهم ئهفسانهیهلهتهورات و ئینجیلدا تۆمار کراوهو ئیماندارانی ئهو دوو دیانهتهش پهیڕهویان لێ کردووه.

دواتر (موحهممهد)، بهخاتری ئهوهی پێی نهگوترێت؛ ئهوهی تۆ دهیڵێیت ههموی لهتهوڕات و ئینجیلدا ههیهو دینهکهی تۆش کۆپیهکهلهوهی ئهوان و هیچی نوێترت نههێناوه، کۆپیهکی ئارهزومهندانهی لهتێکستهکانی ئهو دوو دینهوهبۆ خۆی بردوهو ههندێک دهستکاری نابهڵهدانهی تێدا کردوه.

دهستکاری (نابهڵهدانهی) موحهممهد، ئهگهر بهمهبهست بووبێت، ههڵهیهکی گهورهی کردووه‌‌! وهئهگهر لهبێ ئاگایشیهوهبوو بێت ئهوا خراپتر! چونکهلهههردوو بارهکهدا یهک ڕاستی دهسهلمێت؛ ئهویش ئهوهیهکهئیسلام دینێکی نوێ نیه! بهڵکو ههرتهقهیهکی مهزههبیانهیهو تێکهڵهیهکهلهبنهما روشدیهکانی ههردوو دیانهتی یههودی و مهسیحیهت، تهنانهت ههندێک ڕێوڕهسمهکلتوریهکانی مهککهو مهدینهو بتپهرستانی قوڕهیشهکانیشی تێئاخنراوه...!

حهزئهکهم بهزمانێکی سادهههندێک مشتومڕ لهسهر چیرۆکی (ئادهم) بهێنمهئاراوه، تا کهمێک دید وهزری خوێنهر به(نالۆژیکیهتی) داڕشتنی ئهم چیرۆکهئاشنا بکهم کهموحهممهد دایڕشتۆتهوه...! بێگومانزۆر کهسی دیکهش بهشێوازی جیاجیا لهم چیرۆکهیان کۆڵیوهتهوهو پرسیاری گهورهو وروژێنهریان دروست کردووه...!

ههوڵدهدهم وهک چیرۆک ئهم ئهفسانهیهوهک خۆی بنوسمهوهو دواتر پرسیارهکان بکهم تا ساناتر پهنجهبخهمهسهر گرێکان و وێنهکهش ڕوونتر بخهمهبهرچاوی خوێنهر.

 

1-      قورئان لهئایهتی 30 سورهتی البقرهدا دهڵێت: (خودا) بهمهلایکهتهکانی گوت؛ خهلیفهیهک بۆ خۆم لهسهر زهوی دادهنێم! مهلایکهتهکانیش گوتیان: کهسێک دروست دهکهیت کهفهساد و کوشتار و خراپهکاری لهسهر زهوی بڵاو بکاتهوه، لهکاتێکدا ئێمهههمیشهسوپاسگوزاری تۆین وستایشت دهکهین!

(خودا)ش دهڵێ؛ ئه<span style=" line-height:

ڕێکه‌وتی بڵاوکردنه‌وه 2013-03-04 20:34:00
به‌شی ( خوداکان ) ئاماده‌کرد ( خوداکان )ڕه‌گوڕیشه‌ی, چیرۆکی, ئه‌فسانه‌یی‌ئاده‌م, و, حه‌وا, ده‌گه‌ڕێته‌وه‌بۆ, یه‌هودیه‌ت, و, مه‌سیحیه‌ت, و, چه‌ند, سه‌ده‌یه‌ک, به‌ر, له‌سه‌رهه‌خوداکانمه‌زن, مه‌ردان, چیرۆکی, ئاده‌م, و, حه‌وا, وه‌ک, ئه‌فسانه‌ش, هه‌ر, کاوازو, له‌نگه‌ Tags

په‌خشی ده‌نگی ئازاد


مه‌ریوان هه‌له‌بجه‌یی
زنجیره‌ به‌رنامه‌ی ئاوێنه.
ڕۆژی 08/17/2017
کاتژمێر 21:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
فاتیح محمود احمد چیرۆکێکی تری محمد
ڕۆژی 08/11/2017
کاتژمێر 23:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا
فاتیح محمود احمد
مێژوە خوێناویەکەی قورئان و محمد
ڕۆژی 08/09/2017
کاتژمێر 22:00 ناوه‌ڕاستی ئه‌وروپا